Friday, May 29, 2009

အမီြ

ေဒဂနိန္႔ ကၽြန္ေတာ္ရုိ႕တိကိုၾကည္႕ယင္းနန္႔ အနာဂါတ္မ်ဳိးဆက္သစ္တိခရီးကိုေတြးဗ်ာလ္ "အမီြ" ဆိုေရစကားလံုးေခ်တလံုးကို ့ဆန္းစစ္ေလ့လာသင့္ဗ်ာလ္ဆိုစြာကို ရခိုင္သား/သမိန္းရုိ႕အားလံုးၿငင္းပယ္ဂတ္ဖို႕မထင္။
အနာဂါတ္မ်ဳိးဆက္သစ္သား/သမီးေခ် တူ/တူမေခ်တိကိုဇာပိုင္အမီြပီးဂတ္ဖို႕လဲ။

ပညာအမီြလား ဥစၥာအမီြလား
ပညာအမီြပီးဖို႕လလြယ္ေခ်လား။
ေဒဂနိန္႔ ရခိုင္ျပည္ပညာေရးလမ္းေၾကာင္းကိုၾကည္႕ဂတ္မယ္။
ဖုန္းႀကီးေက်ာင္းပညာေရးကေနာက္မွာက်န္လိုက္ဗ်ယ။္ ဂနိန္႔လိုက္စားနီဂတ္ေတအစိုးရေက်ာင္းပညာေရးကိုၾကည္႕လိုက္ခါ ရြာတရြာမွာစာသင္ေက်ာင္းတေက်ာင္းက်စီမဟိ ဟိျပန္ေကေလ့ေသာ့မူလတန္းဗ်ာ။ ရခိုင္ေက်ာင္းသားတေယာက္စြာမူလတန္းၿပီးဗ်ာလ္
အလယ္တန္းေက်ာင္းတတ္ခ်င္းလို႕ ၾကည္႕ေရခါ အပါးေခ်မွာစာသင္ေက်ာင္းကားမဟိ။ ယင္းေၾကာင္႕တခ်ိဳ႕တိဆိုေဂ ၅/၆ မိုင္ခရီးကိုၿခီနန္႕လားဗ်ာလ္ေက်ာင္းတတ္ရယင္႕ ေက်ာင္းကျပန္ ပင္ပန္းဗ်ာလ္စာမက်က္ႏိုင္ယာ စာက်က္ဖို႕ပ်င္ေဂမီးကမဟိ မိဘရို႕ကသားေခ်စာက်က္ဖို႕ဆီမီးခြက္ထြန္းပီးေက သားေခ်ကပင္ပန္းဗ်ာလ္အိပ္ငိုက္နီဗ်ာ။ ေယေကမိဘလုပ္ေရလူကေအာ္ဗ်ာမနားေယ"ရနံဆီအလကားရစြာထင္လားစသည္ျဖင္႔။ အခက္ခဲမ်ိဳးစံုကိုၾကံဳဂတ္ရပါေရ။
ယင္းပိုင္းယင္းပိုင္းနန္႕ေက်ာင္းသားဘဝကိုစိတ္နာလခဗ်ာ။ ေကာင္းေကာင္းဝီရိယထက္သန္ေရရခိုင္ေက်ာင္းသားတခ်ဳိ႕တိစြာ အထက္တန္းအဆင္႔ကိုေရာက္ေကာင္းေရာက္ႏိုင္လိမ္႕မယ္ အလယ္တန္းအဆင္႕ကိုခက္ခက္ခဲခဲနန္႕ေအာင္ၿပီးလို႕ အထက္တန္းအဆင္႕ကိုတက္ဖို႕ၾကည္႕ေက ကိုယ္ပတ္ဝန္းက်င္မွာအထက္တန္းေက်ာင္းကားမဟိ။ ေယေကၿမိဳ႕မွာေက်ာင္းတက္ဖို႕ၿပင္ဆင္ရဗ်ာလ္မနားေယ။ ၿမိဳ႕မွာေက်ာင္းတက္ဖို႕ဆိုေက မိဖရို႕မွာေဖ႕သာဂါးမဟိ တမိုးလုံးလုပ္ထားေရဆန္တစိႏွစ္စိ ကုန္ဗ်ာလ္။ တခ်ဳိ႕မိဖတိကေတာ ကုန္ေကေလးေသာ႕ကုန္လီဖိ ငါ႕သားေခ်ပညာတက္ေကၿပီးဗ်ာလ္ဆိုေရ စိတ္ဓါတ္ေခ်တလံုးနန္႕အားစိုက္ပနာ သားေခ်ပညာေရးကိုဦးစါးပီးလိုက္မယ္လို႔စြန္႔စားလိုက္ေတ..။ ၿမိဳ႕မွာေက်ာင္းတက္ဗ်ာလ္။ စာကားတလံုးေခ်မရ ဇာေၾကာင္႕လဲဆိုပါေက ကၽြန္းမွာေက်ာင္းတက္လာစြာအေၿခခံကားမပါ။ ေက်ာင္းကားတက္ယင္႕၁၀ တန္းမေအာင္ေရေက်ာင္းသားကတပံု
ေအာင္လာၿပန္ေက တကၠသိုလ္ပညာေရးမွာ အမွတ္နန္႕အဆင္႕သက္မွတ္ထားဗ်ာလ္။ တကၠသိုလ္ကေလ့ တၿပည္လံုးေပါင္းမွရာ တခုတည္းရာဟိေရ။ ကၽြန္းသားငမန္းမွာအမွတ္ကလည္းမေကာင္း ယင္းပိုင္းဆိုေက အဝီးသင္တက္ဖို႕လုပ္ဗ်ာလ္ မိဘတိက သားေခ်ေက်ာင္းတက္ယင္း မ်က္စိနီလခဗ်ာမဟိေရးစီးပြားေရအလံုးကုန္ပါဗ်ာလ္။ မထူးဗ်ာလ္သားေခ်ပညာတက္ေကေကာင္းပါဗ်ာလ္ဆိုျပီးစြန္႔ရပါေရ..။ အဝီးသင္စဗ်ာလ္ သံုးႏွစ္တက္ၿပီးလို႔ ဘဲြ႕ေခ်တခုရဗ်ာလ္ ရလာေရဘဲြ႕ကအနိမ္႕ဆံုးဘဲြ႕ ဘဲြ႕တလံုးကိုကိုင္ဗ်ာလ္ ရခိုင္သား/သမ အတြက္အလုပ္ကမဟိသိမ္႔..။ အလုပ္ေခ်တခုရဖို႕အစိုးရကိုေဖ႕သာပီးရဗ်ာလ္မနားေယ။ အလုပ္ေခ်တခုရလာဗ်ာလ္။ အလုပ္မွာ ျမန္မာ တိက အဓိကနီရာအားလံုးကိုမိုးထားဗ်ာလ္။
ေယေက ရခိုင္သား/သမရုိမွာအလုပ္မွာအားလုံးကိုဆရာေခၚ (ဆရာေခၚဘဲြ႕)။
ဥစၥာအမီြပီးဖို႕လလြယ္ေခ်လား
ဇာမွာလဲဥစၥာ ရခိုင္ျပည္မွာရခိုင္ရုိ႕တိတြက္အလုပ္ကားမဟိ အလုပ္မဟိေကဥစၥာလည္းမဟိ။
'သယံဇာတပြားေႃကြဝေရရခိုင္ၿပည္ " ယင္းစကားမွန္ပါေရ အမွန္ပင္သယံဇာတပြားေႃကြဝေရရခိုင္ၿပည္/ ယင္းသယံဇာတတိကိုကား ရခိုင္ကားမစားရ ပိုင္သွ်င္ရုိ႕ယူလားယင္႕ ရခိုင္တိအဝတ္တထည္ေတာင္ေကာင္းေကာင္းဝယ္မဝတ္ႏိုင္။ အယင္႕အယင္းကFreedom Arakan ေဒဂနီန္႕ Narrow Arakan ျဖစ္နီဗ်ာလ္။ အနာဂါတ္မ်ဳိးဆက္သစ္သား/သမီးေခ် တူ/တူမေခ်တိကိုေဒဂနီန္႕ ကၽြန္ေတာ္ရို႕ ခံနီေရအျဖစ္ဆိုတိကို လက္ဆင္႕မကမ္းသင္႕လို႕အကၽြန္ေတာ္ျမင္ပါေရ။
ရခိုင္သားရုိ႕ အနာဂါတ္မ်ဳိးဆက္သစ္သား/သမီးေခ် တူ/တူမေခ်တိကိုဇာပိုင္အမီြပီးဂတ္ဖိုလဲ။
စဥ္းစားသင္႔ပါယာ.. ေဒဂနိန္႕ခံစားနီရေရ ဒုကၡမ်ိဳးစံုတိကိုလက္ဆင္႔ကမ္းပစ္လိုက္ဖို႔လား..ဇာအမီြးကိုပီးဂတ္ရဖို႕လဲ..။
သူရို႕တိပေပ်ာ္ရြင္ရြင္နန္႔အနာဂတ္ခရီးကိုျဖတ္သန္းႏိုင္ဖို႔ freedom ဆိုေရအမီြရာအသင္႔ေတာ္ဆံုးျဖစ္ပါလိမ္႔မည္..။

Ashon(အသွ်င္)